torsdag 24. februar 2011

Hvordan bør en skole ledes?

I Utdanning nr 3 2011 skriver Ragnhild Lied (nestleder i Utdanningsforbundet) om skole og hva slags ledelse som gjør lærere til bedre yrkesutøvere. Hun skriver at problemstillingen er ikke om lærere ønsker ledelse, men om hvilken ledelse. En oppfatning er at ledelse er en egen profesjon, og uavhengig av hvilke oppgaver en er satt til å utføre kan en organisere og lede på samme måte. Hun skriver videre at dette er en utbredt oppfatning mellom kommunale toppledere i Norge og at dette har vært en ulykke for skolen. Hvordan bør en lede en skole slik at lærere får best mulig arbeidsforhold? Blir en skoleleder en mer tilrettelegger enn en leder?
Det har vært skrevet mye om ledelse i media i det siste. Petter Stordalen lanserte uttrykket ”Kondomledelse” som kommentar på BI-rektor Tom Kolbjørnsen sine uttalelser om sterkere styring blant norske ledere. BI skriver på sine hjemmesider angående Skoleledelse at:
 ”Skolen blir utsatt for et stadig sterkere endringspress. Et gjennomgående trekk er at skolelederne i sterkere grad må fremstå som moderne bedriftsledere med et totalansvar for hele virksomheten.  http://www.bi.no/skoleledelse
Kan en skoleleder framstå som en moderne bedriftsleder? Hvilke oppgaver ligger i jobben til en skoleleder?
I følge to prosjekter (Grøterud, Marit og Nilsen, Bjørn S, ”Ledelse av skoler i utvikling”, Gyldendal 2001), blir lærere spurt om hvordan de vil rangere oppgaver som rektor arbeider mest med. Oppfatningen til lærerne var at rektor arbeider mest med administrativt arbeid og økonomi. Pedagogisk og faglig ledelse blir midt – rangert. (Høyest – nest høyest – midt - lavest). Når lærerne blir spurt om hvordan de ville ønske at rektor arbeidet ble pedagogisk og faglig ledelse høyest rangert. Administrativt arbeid og økonomi ble lavest rangert. Oppfatningene og ønskene til hvordan rektor bør arbeide er ikke samstemte. Dette er en utfordring for rektor i skolen i dag. Grøterud og Nilsen sier blant annet i sin konklusjon at – lærere ikke har en tydelig oppfatning av hvordan ledelse utøves, og at det i sin tur kan være en kombinasjon av at lærere ikke engasjerer seg så sterkt i skolen som organisasjon og i ledelsesspørsmål – og at skoleledelsen er utydelig.
Hvordan bør en som skoleleder opptre? Hvordan driver man tydelig ledelse i skolen?  Skal en være en ”Bedrifts”-leder og fokusere på administrativ ledelse, eller skal man være en ”Skole”-leder og ha fokus på det pedagogiske. Svaret er kanskje ja takk, begge deler. Men er dette gjennomførbart?

2 kommentarer:

  1. Det er interessante og høyst relevante spørsmål du drar opp. Inn i min start på rektorjobben tok jeg med meg mye av tankene jeg hadde om ledelse/skoleledelse når jeg jobbet som lærer og fagleder. Blant annet vil det si at jeg legger mye tid og arbeid i å holde meg oppdatert/ajour med det arbeidet som lærerne faktisk gjør i klasserommet og samarbeidstid. Skolevandring som jeg nå holder på med hjelper meg til det. For meg er defintivt den viktigste jobben det pedagogiske ansvaret. Samtidig er prioriteringen av tidsbruken en kontinuerlig utfordring.

    SvarSlett
  2. Tydelig ledelse kan forstås i ulike perspektiver. Men hvis vi ser nærmere på hvilken organisasjon skolen er, mener jeg at kunnskap trer fram som et særtrekk ved skolen. Ved å se sammenhengen mellom rektor og dette perspektivet, vil en tydelig skoleleder bygge sin legitimitet og tydelig ledelse på kunnskap og kompetanse.

    SvarSlett